2017

הוועדה לגיבוש מקדמי הקצאה מומלצים להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2018, בראשות הח"מ, מזמינה את ציבור החקלאים להגיש בקשות לקביעת מקדם הקצאה עבור גידולים ​חקלאיים אשר אינם כלולים ברשימת מקדמי ההקצאה המומלצים לשנת 2015​.
יובהר כי גידולים אשר לא תתקבל לגביהם בקשה לא ידונו ולא תשמע כל טענה כלפי הוועדה בקשר לכך.
הבקשות תוגשנה לח"מ בדואר אלקטרוני: judit@moag.gov.il, 
או בכתב אל: משרד החקלאות, הרשות לגורמי ייצור - תחום עבודה ועובדים זרים, ת.ד 30 בית דגן 50200, עד ליום ה' 
ה - 14.9.17, בהתאם למפורט להלן:
  1. ​על הפנייה להכיל פרטים מלאים של  הפונה (שם, כתובת, טלפון וכתובת דוא"ל).
  2. תחשיב גידול עדכני וכן מכתב הסבר מפורט וחתום מאת ממ"ר- (מדריך מקצועי ראשי בשה"מ), לרבות מקור הנתונים, ומידת הטמעתו של הגידול אצל הפונה. 

הוועדה תהא רשאית לבקש מפונה כל מסמך נוסף, לפי שיקול דעתה. אי הגשת מסמך כאמור בתוך 10 ימי עבודה ממועד משלוח הבקשה תחשב כזניחת הפנייה.
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלתה. 


​בברכה,

יהודית כרמי, 

מנהלת תחום עבודה ועובדים זרים​


 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020