2017

​​להלן נתוני ההקצאות וצריכות המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית לשנת 2016.
המידע ישמש לצורך קביעת הקצאות המים השפירים לחקלאות לשנת 2018.
בהתאם לכללי המים (ההסדר המפורט לאזור קיצוב) ולתקנות המים (אמות המידה להקצאת מים לחקלאות), הקצאות המים השפירים  2018 במערכת הארצית  יהיו שוות לצריכות המים  2016 המוצגות בדוח זה.
הדגשים :
  • המידע מוצג ברמת הצרכן המקבל, ז"א במקרה שספק א' מספק מים הן לעצמו  והן  לספק ב' ,הצריכה  של ספק ב' לא כלולה בצריכה  של ספק א' ,אלא היא מוצגת במסגרת  הצריכה  של צרכן ב'. 
  • המידע הוא ברמ​​​ת צרכן ראשי מקבל ומפורטיו , כאשר הפרשים הנובעים מפחת או מאי דיווח  משויכים לספק.
  • במידה וספק לא דיווח  על צריכת המים שלו ועל אספקת המים  ולצרכניו  מופיעה הערה לא דיווח וכל המים "משויכים"  לספק.
  • צריכת המים השפירים כוללת מים שפירים שהוזרמו במערכת השפד"ן. כמות זו הופחתה מדיווחי הצריכה של מי השפד"ן. לנוחיותכם מוצגים גם נתוני ההקצאות והצריכות של השפד"ן. (מנגנון קביעת ההקצאות בשפד"ן 2018 יפורסם בנפרד).
מקורות המידע הם: נתוני הפקת המים ממתקני הפקה פרטיים, נתוני אספקת המים של חברת מקורות, דיווחי אספקת מים של ספקים המספקים מים לצרכנים מפורטים ובכלל זה מידע אודות כמויות  המים שסיפקו תאגידי המים, הרשויות המקומיות והישובים המתוכננים לצרכנים שבתחומן. 
כל המידע מעובד ומבוקר ע"י אנשי חטיבת אסדרה על מנת להגיע לדיוק מרבי. עם זאת יתכנו אי דיוקים שמקורם בהעדר דיווח של חלק מספקי המים על צריכת המים  למטרות השונות.

במידה  וצרכן מעוניין להשיג על נתוני הצריכה  המוצגים בדוח זה ,עליו לפנות למר דני לביא  בדוא"ל daniell@water.gov.il לא יאוחר מתאריך 24/12/17.
יש לצרף לפניה מסמכים תומכים רלוונטיים. למותר לציין כי אין לראות בהגשת ההשגה אישור לתיקון המידע. 

 

התמודדות עם נזקי הצפות ושיטפונות בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Pages/flood-damage.aspxהתמודדות עם נזקי הצפות ושיטפונות בישראל
מה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/floods_agricultural_area.aspxמה הקשר בין התפשטות העיר לשטחים סביבה לבין ההצפות במדינת ישראל?
משרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/shipur_nikuz.aspxמשרד החקלאות משקיע 146 מיליון ₪ בשיפור תשתיות הניקוז בכדי לדאוג לכך שבחורפים הבאים לא נקלע שוב לבעיות ניקוז ושיטפונות