2017

​ביום 1.1.17  פורסמו תקנות המועצה לענף הלול כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017 ), התשע"ז - 2017 (להלן התקנות). להלן, בתמצות, ההוראות העיקריות בנוגע להקצאת מכסות - הטלה למגדלים חדשים לשנת 2017 בהתאם לקבוע בתקנות.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהוראות אלו לבין הקבוע בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד - 1963 (להלן החוק או חוק המועצה לענף הלול) או בתקנות, ייגבר הנוסח המופיע בחוק או בתקנות. בחוק או בתקנות.

את הבקשה, על נספחיה, יש להגיש למועצה לענף הלול עד ליום רביעי, ה - 1.03.2017, לידי ועדת המכסות בכתובת: המועצה לענף הלול, רח' קפלן 2, תל אביב.

בשאלות ובבירורים ניתן לפנות אל גב' אתי כהן אגף תכנון וכלכלה בטל': – 6083279 - 03 או בפקס: 6083283 - 03.

 

הקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2017

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז 2016

טופס בקשה לקבלת מכסה חדשה לייצור ביצי מאכל לשנת 2017

הגדרת יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית