2017

​הודעה על עדכון אוגדן הטפסים

המשרד מבקש לעדכן כי ברשימת המסמכים הנדרשים להגשה במרכבה יש לתקן כי במקום דוח כספי מבוקר לשנת 2016 יש להגיש דוח כספי מבוקר לשנת 2015 , בשאר הסעיפים לא חל כל שינוי.