2017

​​​​המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – עד ליום 1.4.2018 לידי מר אלכס פרידזאיציק, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת:  

מרכז חקלאי אזורי – גילת, טל' 08-9920999 פקס: 08-9920944 דוא"ל: mailto:alexp@moag.gov.il


נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה  לשנת 2018