2017

​​המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – עד ליום 1.4.2018 לידי מר אלכס פרידזאיציק, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת:  

מרכז חקלאי אזורי – גילת, טל' 08-9920999 פקס: 08-9920944 דוא"ל: mailto:alexp@moag.gov.il


נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה  לשנת 2018


 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור