2017

​חקלאים פעילים אשר הגדילו את פעילותם החקלאית  בין השנים 2016 - 2018, והגדלות אלו אינן כלולות בחישוב הקצאתם לשנת 2018,  מוזמנים להגיש את הטפסים המפורטים בסעיף 3 להודעה זו, על מנת שתבחן האפשרות לקבלת המלצה מוגדלת לעובדים זרים לשנת 2018, בכפוף לקיומה של יתרה.

למען הסר ספק, אין בהגשת הטופס או בקבלתו משום הבטחה לקבלת המלצה ו/או למתן תוספת היתרים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2018 ולא תשמע כל טענת הסתמכות בקשר לכך. 

בקשה שתוגש באופן חסר או לא צורפו לה כלל המסמכים – תדחה על הסף.

מסמכים מונגשים : 

נספח א'- טבלת סיכום השטחים הפיסיים - נתונים לשנת 2017

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019