2017

​חקלאים פעילים אשר הגדילו את פעילותם החקלאית  בין השנים 2016 - 2018, והגדלות אלו אינן כלולות בחישוב הקצאתם לשנת 2018,  מוזמנים להגיש את הטפסים המפורטים בסעיף 3 להודעה זו, על מנת שתבחן האפשרות לקבלת המלצה מוגדלת לעובדים זרים לשנת 2018, בכפוף לקיומה של יתרה.

למען הסר ספק, אין בהגשת הטופס או בקבלתו משום הבטחה לקבלת המלצה ו/או למתן תוספת היתרים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2018 ולא תשמע כל טענת הסתמכות בקשר לכך. 

בקשה שתוגש באופן חסר או לא צורפו לה כלל המסמכים – תדחה על הסף.

מסמכים מונגשים : 

נספח א'- טבלת סיכום השטחים הפיסיים - נתונים לשנת 2017

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי