2017

​חקלאים פעילים אשר הגדילו את פעילותם החקלאית  בין השנים 2016 - 2018, והגדלות אלו אינן כלולות בחישוב הקצאתם לשנת 2018,  מוזמנים להגיש את הטפסים המפורטים בסעיף 3 להודעה זו, על מנת שתבחן האפשרות לקבלת המלצה מוגדלת לעובדים זרים לשנת 2018, בכפוף לקיומה של יתרה.

למען הסר ספק, אין בהגשת הטופס או בקבלתו משום הבטחה לקבלת המלצה ו/או למתן תוספת היתרים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2018 ולא תשמע כל טענת הסתמכות בקשר לכך. 

בקשה שתוגש באופן חסר או לא צורפו לה כלל המסמכים – תדחה על הסף.

מסמכים מונגשים : 

נספח א'- טבלת סיכום השטחים הפיסיים - נתונים לשנת 2017

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020