2017

​חקלאים פעילים אשר הגדילו את פעילותם החקלאית  בין השנים 2016 - 2018, והגדלות אלו אינן כלולות בחישוב הקצאתם לשנת 2018,  מוזמנים להגיש את הטפסים המפורטים בסעיף 3 להודעה זו, על מנת שתבחן האפשרות לקבלת המלצה מוגדלת לעובדים זרים לשנת 2018, בכפוף לקיומה של יתרה.

למען הסר ספק, אין בהגשת הטופס או בקבלתו משום הבטחה לקבלת המלצה ו/או למתן תוספת היתרים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2018 ולא תשמע כל טענת הסתמכות בקשר לכך. 

בקשה שתוגש באופן חסר או לא צורפו לה כלל המסמכים – תדחה על הסף.

מסמכים מונגשים : 

נספח א'- טבלת סיכום השטחים הפיסיים - נתונים לשנת 2017

 

 

הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות