2017

​​​​הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת  לר​​בעון 3 לשנת 2017  (עבור החודשים: יולי, אוגוסט, ספטמבר 2017​)

לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998 


ביצי מאכל: מחיר בסיס עפ"י תחשיב עלויות היצור בשער המשק
    עלות תחשיבית באג' לביצה  37.59
פטם: מחיר בסיס עפ"י תחשיב עלויות היצור בשער המשק
         עלות תחשיבית בש"ח לטון חי: 6,791הודעה סובסידיה חתומה רבעון 3 2017.pdf (לא נגיש, טקסט נגיש בדף האינטרנט לעיל)​

שעורי סובסידייה לחוק הגליל פטם וביצים רבעון יולי 2017מעודכן.pdf (נגיש)


​ 

​​

 

 

הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/butter_market.aspxהבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה
סיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/vaada_eggs.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימוע
מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020