2017

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת 
לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998

אני מודיע בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998 , כי העלות התחשיבית המעודכנת ליום ה' ניסן התשע"ז (1 אפריל 2017) היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל  - 37.78 אגורות;
לייצור טון פטמים   -  6,856 שקלים חדשים.

 

ד"ר אסף לוי

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, גורמי ייצור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת (טקסט נגיש נמצא בגוף ההודעה)

שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017

 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019