2017

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת 
לפי תקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998

אני מודיע בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות הגליל (תשלום סובסידיות לבעלי מכסות), התשנ"ח - 1998 , כי העלות התחשיבית המעודכנת ליום ה' ניסן התשע"ז (1 אפריל 2017) היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל  - 37.78 אגורות;
לייצור טון פטמים   -  6,856 שקלים חדשים.

 

ד"ר אסף לוי

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון, גורמי ייצור

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת (טקסט נגיש נמצא בגוף ההודעה)

שעורי תשלום סובסידיה לפטם וביצים "חוק הגליל" רבעון - 2 לשנת 2017

 

 

חמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/similar_product_butter.aspxחמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה
מדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_may20.aspxמדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)
קניית מזון בזמן קורונה: משרד החקלאות מנתח את השווקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/retail_market_corona.aspxקניית מזון בזמן קורונה: משרד החקלאות מנתח את השווקים