2017

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם להערות ציבור טיוטת "נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017".

רקע

לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל והמחסור החריף במים שפירים באזורים המנותקים מהמערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב על קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות באזור מעלה כינרת (הגליל העליון) לשנת 2017, בהשוואה לכמויות שהוקצו לשנת 2015, בכמות של 22 מיליון מטר מעוקב – דהיינו, הפחתה של כ- 25%.

אזור הגליל העליון מאופיין בגידולי מטעים באזור ההר ובגידולי שדה בעמק. גידולי השדה בעלי מספר מחזורי גידול לאורך השנה. מטעים לעומת זאת הינם רב שנתיים ומהווים ענף עתיר השקעות הון ורק לאחר מספר שנים נהנים מתוצרתם. הקטנת כמות המים להשקיית מטעים גורמת לנזק מידי בכמות הפירות, בגודל הפרי וזאת בנוסף לנזק לטווח ארוך לשנים הבאות. בגידולי שדה לעומת זאת, אי גידול נוכח מחסור במים איננו בעל השפעות ארוכות טווח, לפיכך החליט משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף עם משרד האוצר והרשות הממשלתית למים ולביוב, להעניק תמיכה לחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יתגייסו לסיוע למשק המים באזור כפי שיפורט בנוהל זה להלן.

לאחר בחינת מספר חלופ​ות אפשריות להשגת יעדים אלה הוחלט כי המתווה המועדף למתן התמיכה יהיה באמצעות תמיכה ישירה במגדלי גד"ש, אשר יצמצמו את פעילותם החקלאית ויוותרו על מחזורי גידול בגידולי השדה במהלך החודשים יוני-דצמבר 2017 (כולל) ויחזירו את מכסת המים בגין שטחים אלו לספק המים האזורי, כמפורט בנוהל זה.

יתרות המים יופנו בהתאם להמלצת משרד החקלאות לחקלאים שפעילותם החקלאית הנה גידול מטעים רב שנתיים ואינם נמנים על החקלאים שוויתרו על גידול גד"ש, אשר ביקשו לקבל תוספת הקצאת מים בהתאם להוראות נוהל זה, עד לכמות של 90% מהקצאת המים/צריכת המים לשנת 2015 (הנמוך מבניהם). חקלאים הזקוקים לתוספת מים כאמור יחויבו​ לשלם סכום של 0.5 ₪ לכל מ"ק תוספת.

לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

הערות לנוהל זה יש לשלוח עד לתאריך 31/07/2017 לכתובת: Hanat@moag.gov.il, בכל פנייה יש לציין על גבי הפנייה, את שם הפונה, מס' ח.פ./ת.ז., מס' טלפון לברורים, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרונית (דוא"ל) למתן תשובה.

 לטיוטת נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת אשר יצמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי