אחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן:"המשרד") הינו שמירה על שטחים פתוחים. למשרד אינטרס חיוני לעודד החזקת השטחים הפתוחים  ועיבודם  כדי לשמר בהם שווי משקל אקולוגי ראוי ותרומה נופית וחברתית ולהבטיח המשך עיבודם של שטחים אלה  על-ידי אוכלוסייה חקלאית פעילה. השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות,  מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור לנוהל זה, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי. 

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין זה,  מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס  , 03-9485767, או במייל Ehuda@moag.gov.il נא לציין בנושא הפנייה: "נוהל תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019". 

את הפניות יש להעביר עד ליום ראשון, י"ד כסלו התשע"ט, 22  נובמבר 2018, לאחר מועד זה, ולאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור, יגובש הנוהל באופן סופי.

יודגש: במסגרת פניה זו לא יידונו הבקשות הפרטניות לבקשות לתמיכה ברעיית בעלי חיים או הערות הנוגעות למקרה פרטי של אדם או תאגיד ספציפי, שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לאמות המידה הכלליות. 

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות למתן תמיכה לאדם או לתאגיד כלשהוא.

לתשומת לב: 
אין בפרסום הודעה זו כדי להוות התחייבות של המדינה למתן תמיכה בהתאם לאמות מידה אלה. בעקבות הערות שיתקבלו מהציבור יכול המשרד להחליט על אי מתן תמיכה או על  מתן תמיכה בהיקף שונה מזה שפורסם.