​בהתאם להוראות כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב), התשע"ח – 2018 וכפי שנמסר בהודעות קודמות, כמות המים השפירים לחקלאות באזור המערכת הארצית קטנה והיא תעמוד על 261 מיליון מטרים מעוקבים. להלן קישור לפרסומי מנהל הרשות הממשלתית בנוגע לכמויות הגשם שנמדדו ולכמות ההתפלה החזויה שנקבעה.
המשמעות היא הפחתה של % 11 מן הכמות שנקובה ברישיון שנשלח אליכם בתחילת השנה ויש להיערך להתאמת האספקה והצריכה לכמות זו.
רישיונות מעודכנים יופצו לצרכנים החל מתאריך 18.5.18.

​בקובץ למטה מפורסמים נתוני ההקצאות המפורטות המופחתות

ככל שתימצא אי התאמה בין הנתונים המפורסמים במסמך זה לבין הוראות הרישיון והוראות כל דין, יגברו הוראות הרישיון והדין.

לברורים נוספים יש לפנות אל מחלקת רישוי בחטיבת אסדרה ברשות המים באמצעות טלפון:
03-6369657 או באמצעות כתובת הדוא"ל: asdara@water.gov.il

הודעה לציבור החקלאים במערכת הארצית בעניין הפחתת הכמות בהקצאות המים לשנת 2018​

 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020