משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד")- מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם 

רקע לתמיכה ומטרתה
לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל בכלל והמחסור החריף במים שפירים במערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה לפי חוק המים, התשי"ט – 1959, על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות באזור המערכת הארצית לשנת 2018. בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, להעניק תמיכה לצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית כהגדרתה להלן בנוהל זה, אשר יתגייסו לסייע למשק המים ויוותרו על הקצאת המים השפירים שלהם, כולה או חלקה. 

המבקש להעיר על טיוטה זו מתבקש לעשות זאת עד ל 21.8.2018 לכתובת המייל HanaT@moag.gov.il


 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020