משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד")- מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם 

רקע לתמיכה ומטרתה
לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל בכלל והמחסור החריף במים שפירים במערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה לפי חוק המים, התשי"ט – 1959, על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות באזור המערכת הארצית לשנת 2018. בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, להעניק תמיכה לצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית כהגדרתה להלן בנוהל זה, אשר יתגייסו לסייע למשק המים ויוותרו על הקצאת המים השפירים שלהם, כולה או חלקה. 

המבקש להעיר על טיוטה זו מתבקש לעשות זאת עד ל 21.8.2018 לכתובת המייל HanaT@moag.gov.il


 

 

נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות