משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד")- מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם 

רקע לתמיכה ומטרתה
לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל בכלל והמחסור החריף במים שפירים במערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה לפי חוק המים, התשי"ט – 1959, על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות באזור המערכת הארצית לשנת 2018. בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, להעניק תמיכה לצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית כהגדרתה להלן בנוהל זה, אשר יתגייסו לסייע למשק המים ויוותרו על הקצאת המים השפירים שלהם, כולה או חלקה. 

המבקש להעיר על טיוטה זו מתבקש לעשות זאת עד ל 21.8.2018 לכתובת המייל HanaT@moag.gov.il


 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020