לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל והמחסור החריף במים שפירים באזורים המנותקים מהמערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה בתחום משק המים לפי הוראות חוק המים, התשי"ט – 1959 (להלן – רשות המים), על קיצוץ כמויות המים המוקצות לחקלאות באזור מעלה כינרת (הגליל העליון) לשנת 2018, בהשוואה לכמויות שהוקצו לשנת 2015, בכמות של  33 מיליון מטר מעוקב – דהיינו, הפחתה של כ- 38%.


המבקש להעיר על טיוטה זו מבקש לשלוח את הערותיו עד לתאריך 20/08/2018 לגב' חנה טובי בדוא"ל - HanaT@moag.gov.il

טיוטת נוהל תמיכה במשקים חקלאיים בגליל העליון בגין קיצוץ בהקצבת המים לשנת 2018

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור