משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מודיע בזאת על מתן אפשרות לצרכנים במערכת הארצית להגיש בקשות לתוספת מים שפירים ותוספת הקצאת מי שפד"ן בשנת 2018 בהתאם לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח- 2018 (להלן - התקנות), כתיקונן בתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – הוראת השעה).

המועד האחרון להגשת בקשה לתוספת מים שפירים חל ביום 27.5.2018 (תום 6 שבועות ממועד פרסום התקנות ביום 18.3.2018).  

ביום 5.8.2018 הודיעה הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן: רשות המים), על 3 מליון קוב יתרה במים שפירים במערכת הארצית, עקב המרה למי קולחין. בנוסף, בחודש האחרון פרסם המשרד להערות הציבור נוהל תמיכה בחקלאים במערכת הארצית המשיבים מרצון הקצאת מים שפירים. 

בהתאם, צפויה להיוותר יתרה נוספת לחלוקה של מים שפירים במערכת הארצית.
 
בהתאם לסמכותו שבתקנה 11(ג) לתקנות, מודיע בזאת המשרד, באישור מנהל רשות המים, על הארכת התקופה להגשת בקשות לקבלת תוספת מים שפירים, בתנאים המנויים בתקנות, כתיקונם בהוראת השעה, עד ליום 12.9.2018.

הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השמינית לתקנות, למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש.

הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018 

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור