משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מודיע בזאת על מתן אפשרות לצרכנים במערכת הארצית להגיש בקשות לתוספת מים שפירים ותוספת הקצאת מי שפד"ן בשנת 2018 בהתאם לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח- 2018 (להלן - התקנות), כתיקונן בתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), התשע"ח-2018 (להלן – הוראת השעה).

המועד האחרון להגשת בקשה לתוספת מים שפירים חל ביום 27.5.2018 (תום 6 שבועות ממועד פרסום התקנות ביום 18.3.2018).  

ביום 5.8.2018 הודיעה הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן: רשות המים), על 3 מליון קוב יתרה במים שפירים במערכת הארצית, עקב המרה למי קולחין. בנוסף, בחודש האחרון פרסם המשרד להערות הציבור נוהל תמיכה בחקלאים במערכת הארצית המשיבים מרצון הקצאת מים שפירים. 

בהתאם, צפויה להיוותר יתרה נוספת לחלוקה של מים שפירים במערכת הארצית.
 
בהתאם לסמכותו שבתקנה 11(ג) לתקנות, מודיע בזאת המשרד, באישור מנהל רשות המים, על הארכת התקופה להגשת בקשות לקבלת תוספת מים שפירים, בתנאים המנויים בתקנות, כתיקונם בהוראת השעה, עד ליום 12.9.2018.

הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה הערוך לפי הנוסח שבתוספת השמינית לתקנות, למחוז המשרד שבתחומו עיקר פעילותו החקלאית של המבקש.

הודעה על הארכת מועד הגשת בקשות לתוספת להקצאת מים שפירים במערכת הארצית לשנת 2018 

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020