כידוע, הודעה על הגשת חוברת איסוף נתונים (להלן –חוברת) לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים לשנת 2019 פורסמה במאי 2018 ונקבע כי תאריך אחרון להגשת החוברת יחול ביום 31.07.2018. 
עוד פורסם, כי איסוף הנתונים לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת המפקד, יהיה באמצעות מערכת GIS ׁ(מערכת מידע גאוגרפית).

נוכח הימשכות הליך איסוף נתוני המיפוי מעבר למצופה, ומאחר וההמלצות המועברות לרשות האוכלוסין וההגירה צריכות להתבצע במועד שנקבע.  להלן קובץ ההחלטות שהוחלטו בשל כך 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020