כידוע, הודעה על הגשת חוברת איסוף נתונים (להלן –חוברת) לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים לשנת 2019 פורסמה במאי 2018 ונקבע כי תאריך אחרון להגשת החוברת יחול ביום 31.07.2018. 
עוד פורסם, כי איסוף הנתונים לקבלת המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת המפקד, יהיה באמצעות מערכת GIS ׁ(מערכת מידע גאוגרפית).

נוכח הימשכות הליך איסוף נתוני המיפוי מעבר למצופה, ומאחר וההמלצות המועברות לרשות האוכלוסין וההגירה צריכות להתבצע במועד שנקבע.  להלן קובץ ההחלטות שהוחלטו בשל כך 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020