המפקד בוטל​
 אנא ראו 

​​​​​​​​רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיעים בזה, כי החל מתאריך 27/5/18  י"ג סיוון תשע"ח, יערך מפקד אשר ישמש בסיס נתונים למתן המלצה להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019 (להלן: "המפקד"). 

ציבור החקלאים מתבקש להדפיס חוברת המפקד (להלן - "החוברת") או לחלופין לפנות למחוז משרד החקלאות המעניק שירותים למשק החקלאי, בהתאם לרשימת המחוזות המפורטת בטבלה מטה, לשם  קבלת החוברת. 
את החוברת יש למלא בהתאם להנחיות, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ולהגישה למחוז המשרד וזאת לכל המאוחר עד ליום ג', 31.7.2018.

יובהר כי תנאי מקדים לבחינת חוברת המפקד יהא השתתפות מגיש הבקשה בהליך מיפוי ממוחשב של שטחי משקיו החקלאיים המשמשים לגידולי הצומח (בלבד) וזאת עד למועד הנקוב לעיל בלבד (להלן – "המיפוי"). 
במושבים - הודעה על שעות הקבלה למיפוי תועבר למזכירות הישוב ועל כל חקלאי להתעדכן מול רכז היישובי . בקיבוצים וערים- על החקלאי להתעדכן מול המתכנן האחראי במחוז. 

חוברת שלא תמולא בהתאם להנחיות או לא תוגש במועד שנקבע לכך, או שלא יערך לגביה מיפוי על ידי מגיש הבקשה - לא תתקבל במחוז והחקלאי המגיש לא יהיה זכאי למתן המלצה לקבלת היתר לעובדים זרים במשך כל אחת מהשנים בהן יחול המפקד. 
למען הסר כל ספק, אין בהגשת החוברת כדי להקנות למבקש כל זכות לקבלת היתר/ים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2019 וכן לכל שנה לגביה יחול המפקד החקלאי והגשתה של החוברת מהווה רק תנאי מקדמי לבחינת מתן המלצה למתן ההיתר. 
אין משום הגשת חוברת המפקד החקלאי לשנת 2019 משום הבטחה לעשות שימוש בנתוני החוברת ו/או אילו מהם, לצורך מתן המלצה על עובדים זרים בחקלאות לשנת 2019 וככל שהמפקד ישמש גם לשם מתן המלצה לשנים הבאות גם עבור שנים אלו. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לערוך השוואה בין נתוני חוברת מפקד זו ובין נתונים הקיימים ברשותו.
משרדי הממשלה האמורים יהיו רשאים לקבוע, כי הנתונים שיימסרו במסגרת המפקד ישמשו בסיס להקצאות היתרים גם לשנים שלאחר מכן, כאשר החישוב ביחס לכל שנה יעשה בכפוף למכסת העובדים המרבית בענף החקלאות, כפי שנקבעת מעת לעת על ידי ממשלת ישראל, ובהתאם למפתחות ההקצאה (מקדמים) שיקבעו לאותה שנה וכן למדיניות הממשלה שבתוקף.

רשימת מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 ​

מיקוםטלפוןפקס
צפון

קריית שמונה

6816100 - 046902597 - 04

צפון

עכו

9853011 - 04

9853020 - 04

​עמקים​

גלבוע

04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6489127

מרכז

חדרה

 

04-6303411

04-6303423

04-6303408

 

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

9559999 - 03

9559998- 03

נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

9920999 – 08 

9920996– 08

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020