​התאריך האחרון להגשת הצהרת החקלאי לקראת המלצת הקצאות עובדים זרים לשנת 2019 (נספח א'), חל ביום 4 באוקטובר 2018. 

בעקבות פניות רבות של חקלאים אשר לא עלה בידם להגיש את נספח א' במועד, הוחלט לאפשר הגשה מאוחרת של הנספח לצורך בדיקת מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להקצאת עובד זר לשנת 2019.

הודעת הארכה על בדיקת פעילות חקלאים לשנת 2019

נספח א' - הצהרת חקלאי ​

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020