​התאריך האחרון להגשת הצהרת החקלאי לקראת המלצת הקצאות עובדים זרים לשנת 2019 (נספח א'), חל ביום 4 באוקטובר 2018. 

בעקבות פניות רבות של חקלאים אשר לא עלה בידם להגיש את נספח א' במועד, הוחלט לאפשר הגשה מאוחרת של הנספח לצורך בדיקת מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להקצאת עובד זר לשנת 2019.

הודעת הארכה על בדיקת פעילות חקלאים לשנת 2019

נספח א' - הצהרת חקלאי ​

 

 

מפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2015https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/mifkad2015.aspxמפקד חקלאי לצורך המלצות להעסקת עובדים זרים בחקלאות 2015
הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/haktzaa_2019.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2019