​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מבקש לקבל מידע נוסף  מגורמים רלבנטיים בדבר האפשרות לקבלת מידע והצעות בהנגשת נוהל התמיכה בשמיטה תשפ"ב 2021-2017 זאת בהתאם לדרישות המפרטות ב-RFI זה. 

קול קורא לקבלת מידע לשמיטת תשפ"ב 2017-2021