​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מודיע בזאת על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה ועל מתן אפשרות להגיש בקשות לתוספת מים בשנת 2018.

בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות​), התשע"ח- 2018 (להלן - התקנות), נקבעה ההקצאה לצרכני מים אחרים, כהגדרתם בתקנות, בהתאם לכמות המים האחרים שהוקצתה לפי רישיון ההפקה האחרון ובקיצוץ 9%.


 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור