​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מודיע בזאת על תיקון ההקצאה של מים אחרים של צרכני מפעל השבה ועל מתן אפשרות להגיש בקשות לתוספת מים בשנת 2018.

בהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות​), התשע"ח- 2018 (להלן - התקנות), נקבעה ההקצאה לצרכני מים אחרים, כהגדרתם בתקנות, בהתאם לכמות המים האחרים שהוקצתה לפי רישיון ההפקה האחרון ובקיצוץ 9%.


 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020