​​רקע לתמיכה ומטרתה
ביום 01.07.2018 נחתם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, רשות המים והביוב והתאחדות חקלאי ישראל, עדכון להסכם המים (להלן: "הסכם המים"), במסגרתו סוכמה רשימת הזכאים לתמיכה, בהם צרכני מים בשטחי הכבול אשר בגליל העליון אשר תעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים מיום 1 ביולי 2017 ועד 1 ביוני 2022, בעקבות תיקון 27  לחוק המים (להלן: "ההסכם המעדכן"). בהתאם לסעיף 3ה להסכם המעדכן, נקבע להלן נוהל התמיכה בחקלאים הצורכים מים לשם השקיית ועיבוד אדמות הכבול, כהגדרתן להלן, וזאת בשים לב לשיעור העלייה בתעריף המים השפירים של חקלאים אלו ולמשך שמונה שנים.

 המבקש להעיר על טיוטה זו מבקש לשלוח את הערותיו עד לתאריך 15/08/2018

מצורף נוהל "תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול" -  טיוטה להערות הציבור

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור