​​רקע לתמיכה ומטרתה
ביום 01.07.2018 נחתם בין משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד האוצר, רשות המים והביוב והתאחדות חקלאי ישראל, עדכון להסכם המים (להלן: "הסכם המים"), במסגרתו סוכמה רשימת הזכאים לתמיכה, בהם צרכני מים בשטחי הכבול אשר בגליל העליון אשר תעריף המים שלהם עלה או צפוי לעלות במשך חמש השנים מיום 1 ביולי 2017 ועד 1 ביוני 2022, בעקבות תיקון 27  לחוק המים (להלן: "ההסכם המעדכן"). בהתאם לסעיף 3ה להסכם המעדכן, נקבע להלן נוהל התמיכה בחקלאים הצורכים מים לשם השקיית ועיבוד אדמות הכבול, כהגדרתן להלן, וזאת בשים לב לשיעור העלייה בתעריף המים השפירים של חקלאים אלו ולמשך שמונה שנים.

 המבקש להעיר על טיוטה זו מבקש לשלוח את הערותיו עד לתאריך 15/08/2018

מצורף נוהל "תמיכה בחקלאים המשקים ומעבדים את שטחי הכבול" -  טיוטה להערות הציבור

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020