• מצורפת רשימת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מההפקה הפרטית בהתאם לתיקון 27 לחוק המים, שהתקבל בכנסת בפברואר 2017. 
  • סכומי התמיכה מחושבים על פי הסכם המשך להסכם המים הקודם משנת 2006, שנחתם בין משרדי האוצר, החקלאות, רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל ביולי 2018.
  • בהתאם להסכם זה, צרכני מים חקלאיים של ההפקה הפרטית של מים למטרת חקלאות (שפירים ומליחים), זכאים לתמיכה בגובה תוספת העלות שנגרמה להם בגין תיקון החוק, בקיזוז הוזלת המים המסופקים על ידי חברת מקורות לצרכנים להם מים גם ממקור זה, מוכפלת בשלוש. 
  • לצרכני המים אשר בתחום הגליל העליון ומסומנים ברשימה בכוכבית, הזכאות מחושבת, בהתאם להסכם, על פי צריכות המים של שנת 2015 בלבד.

מצורפים 3 גיליונות:
  1.  רשי​​מת צרכני מים הזכאים לתמיכה וסכומי התמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית.
  2.  רשי​מת צרכני מים שאינם זכאים לתמיכה בגין ייקור המים בגין הוזלה גבוהה מהייקור (הסיבה מתוארת בקובץ), או   שסף הזכאות נמוך   מ- 10,000 ₪, סף שנקבע ע"י התאחדות החקלאים. 
  3. פירוט צר​​יכות בשנים 2015-2017 לכלל הצרכנים, נתוני רשות המים.
  •  צרכנים אשר סבורים כי חלה טעות בנתוני הצריכה שלהם, יכולים לפנות לרשות המים לדני לביא, במייל : daniell@water.gov.il, נא להעביר אסמכתאות ולהיות ממוקדים: איזו שנה ומאיזה מקור מים .
  • צרכנים אשר סבורים כי חלה טעות בחישוב הזכאות, יכולים לפנות לאילנה דרור, התאחדות חקלאי ישראל, במייל: elana@iff.co.il או למחוז הרלוונטי של משרד החקלאות או לחנה טובי, משרד החקלאות, במייל: hanaT@moag.gov.il​ 
  • בכל מק​​רה, שינויים בכמויות המים המהוות בסיס לחישוב התמיכה, יבוצעו רק לאחר קבלת אישור לשינוי מרשות המים.
נוהל הגשת הבקשות לתמיכות הישירות ולמענקי ההשקעה, טרם פורסם ויופץ עם פרסומו הקרוב.

רשימת זכאים לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור