​מאז שנת 2016 יחידת השטחים הפתוחים (רשות המרעה) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדמת תכנית חדשנית למיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה אשר מלווה בפיילוט מעשי באזור הצפון

במהלך שנת 2016-2017 ישב צוות היגוי רחב המלווה באנשי מקצוע ממשרד החקלאות, חוקרים ממכון וולקני, אנשי מקצוע ממשרדי ממשלה וגופים שונים ובחנו היבטים הקשורים במושג כושר נשיאה בשטחי מרעה וברכיבים הנדרשים להערכה שלו במטרה לייצר תכנית מיפוי הנשענת על מתודולוגית מיפוי קבועה ומתקדמת טכנולוגית, להלן - תכנית מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה המוצגת לפניכם. התכנית נכתבה ונערכה בשיתוף וע"י ד"ר דניאל מדר מחברת SP Interface

בימים אלו אנו נמצאים בתכנון מפורט של סקר דיגום קרקעי ובהמשך ביצועו במשקים נבחרים.
התכנית מתבצעת במימון של הקרן לשטחים פתוחים, רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

תודתנו נתונה לכל צוות ההיגוי ולמגדלים העוסקים במלאכה, תודה מיוחדת לפרופסור נעם זליגמן ז"ל.

תוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה

 

 

רשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim.aspxרשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​
התנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/gmalim_herum.aspxהתנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונהכחלק מתמודדות עם התפרצות מחלת הקורונה, לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום עבור מגדלי גמלים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקיום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
שינויים בהתנהלות אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים בעקבות משבר קורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/Pages/pikuah_mazon_herum.aspxשינויים בהתנהלות אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים בעקבות משבר קורונהבימים אלה, בעקבות החלת תקנות לשעת חירום, ישנם שינויים במתכונת קבלת קהל של האגף, בתחום מתן היתרי מזון לבעלי חיים ובנוגע להגדרת מפעלים חיוניים לשעת חירום.