בהמשך לפרסום מיום 2.1.19, משרד החקלאות מבקש להבהיר כי לאור הקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח – 2018 (להלן – התקנות) עומדות בתוקפן, והתכנון בענף הלול, בישראל ובאזור (כהגדרתו בחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) התשכ"ד-1963), ממשיך בשנת 2019 בהתאם לתקנות אלה. יודגש כי התכנון בהתאם לתקנות ימשיך גם לאחר הבחירות לכנסת ה- 22 ובהתאם למועדים הקבועים בחוק היסוד, וזאת עד לתום שלשה חודשים מיום כינוס הכנסת החדשה.
לנוכח האמור, גידול מטילות על ידי מי שאינו בעל מכסה ושיווקן מהווה הפרה של חוק המועצה לענף הלול, על כל המשתמע מכך.