​​לענף החקלאות בארץ מאושרת כיום מכסת עובדים פלשתינאים קבועה בסך של 6,650 היתרים, וכן מכסה עונתית נוספת שניתן להקצות בו זמנית עד כמות של 12,550 היתרים.

קליטת וטיפול בפניות המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים, הן הקבועים והן העונתיים, וכן מתן ההמלצות והעברתן לאגף מדור תשלומים ברשות האוכלוסין והגירה, נעשה במשרד החקלאות. המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות יפנו למשרד החקלאות באמצעות המחוזות באזורים השונים בארץ.

מטרת נוהל זה הינה:
נוהל זה בא להסדיר את מתן המלצות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור ומחוזות המשרד, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל.
מטרת נוהל זה הינה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לשם קבלת המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים (זמניים וקבועים) בישראל בענף החקלאות.   

יש להגיש הערות עד יום ה' ה- 15.3.2019 לג'מאל מדלג' במייל gamalm@moag.gov.il

 

 

ברוצלה ברפת חצריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/brotzula_hatzrim-21-5-19.aspxברוצלה ברפת חצרים
הודעה ללולנים, מאי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_may_2019.aspxהודעה ללולנים, מאי 2019
מידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/maagareimeida/MeydaOn/Pages/medaon_ppis_4-2019.aspxמידעון השירותים להגנת הצומח - אפריל, 2019לאחר חורף שהביא איתו הרבה גשמי ברכה, האביב כבר כאן, בשיא הדרו! בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מסיימים את עונת החורף עם עשייה ענפה ותחושת גאווה בפעילות בינלאומית משגשגת של היחידה והמשרד.