​​לענף החקלאות בארץ מאושרת כיום מכסת עובדים פלשתינאים קבועה בסך של 6,650 היתרים, וכן מכסה עונתית נוספת שניתן להקצות בו זמנית עד כמות של 12,550 היתרים.

קליטת וטיפול בפניות המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים, הן הקבועים והן העונתיים, וכן מתן ההמלצות והעברתן לאגף מדור תשלומים ברשות האוכלוסין והגירה, נעשה במשרד החקלאות. המבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות יפנו למשרד החקלאות באמצעות המחוזות באזורים השונים בארץ.

מטרת נוהל זה הינה:
נוהל זה בא להסדיר את מתן המלצות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור ומחוזות המשרד, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל.
מטרת נוהל זה הינה להגדיר את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לשם קבלת המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים (זמניים וקבועים) בישראל בענף החקלאות.   

יש להגיש הערות עד יום ה' ה- 15.3.2019 לג'מאל מדלג' במייל gamalm@moag.gov.il

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020