​​

 

 

מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/michsot_beizim_2020.aspxמכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020
נתונים מפורטים של צריכת המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית בשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/rshut_amaim_2019.aspxנתונים מפורטים של צריכת המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית בשנת 2018
תוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Carrying_Mapping_Program.aspxתוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה
סיכום תהליך שיתוף ציבור בענף המרעה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Anaf_Hamiree_Share.aspxסיכום תהליך שיתוף ציבור בענף המרעה
טיוטה להערות הציבור - תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019 טיוטת פיילוט תמיכה בפרי רבייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/pare_rvia_draft.aspxטיוטה להערות הציבור - תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019 טיוטת פיילוט תמיכה בפרי רבייה
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Eggs_limit.aspxמכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2019
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
נוהל התמיכה בעובדים ישראלים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/ovdim_2019.aspxנוהל התמיכה בעובדים ישראלים לשנת 2019
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים (זמניים וקבועים) בישראל בענף החקלאות – להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Palestinian_immigration.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים (זמניים וקבועים) בישראל בענף החקלאות – להערות הציבור
הודעה על הגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/a_migrant_worker_employing.aspxהודעה על הגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות לשנת 2020
נוהל תמיכה שמירה על שטחים פתוחים 2019- טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Noal_Shtachim_Ptuchim.aspxנוהל תמיכה שמירה על שטחים פתוחים 2019- טיוטה להערות הציבור
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים בחקלאות)(תיקון) התשע"ט 2019 - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/draft_takanot_maim_2019.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים בחקלאות)(תיקון) התשע"ט 2019 - להערות הציבור