​​מצורף תיקון לתקנות המים להערות הציבור, 

כל המעוניין להעיר מוזמן לעשות זאת באמצעות דואר אלקטרוני לחנה טובי hanat@moag.gov.il​

עד ליום 11.2.2019.

טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים בחקלאות)(תיקון) התשע"ט 2019 - להערות הציבור


 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור