רקע

בתאריך 23 בינואר 2019 פרסם המשרד נוהל תמיכה בשטחים הפתוחים שמטרתו: להגדיר את הקריטריונים והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בגין רעייה עם בקר, צאן בשטחים הפתוחים בעונת המרעה לשנת 2019.
על-מנת לתרום להתייעלות ענף המרעה, ובכדי לסייע למגדלים להתמודדות עם שחיקת המחיר בעקבות הפחתת הייבוא של מוצרים מן החי ובעלי חיים, משרד החקלאות בוחן אפשרות למתן מענק לרכישת פרים מעדרי טיפוח עבור משקי בקר לבשר לשנת 2019. המענק יינתן עבור רכישת פרי הרבייה אשר עברו מבחן פרים בתחנת המחקר נווה יער של מנהל המחקר. 
כפועל יוצא, תמיכה זו תתרום להשבחת עדרי המרעה בפרים איכותיים בעלי תכונות חיוניות שנבדקו ונבחנו כגון:
  • נתוני בחינת עליית בשר יומית גבוהה
  • בחינת בריאות הפרים
  • בחינת קו גנטי של האימא, אבא של פר הרבייה
  • שיפוט גופני הכולל בחינת מבנה הרגליים, זוויות ומבנה הטלף והכתף.

מכירה וקניית פרי רבייה

בתאריך 18.9.2019 מתוכנן אירוע מכירה וקנייה של פרי רבייה בחוות נווה יער. לפני האירוע מתקיים מבחן פרים הנמשך כ-90 ימים, במהלכם הפרים מוחזקים בתנאים שווים בנווה יער, הפרים מקבלים הזנה וטיפול שווה ונבחנים במדדים שונים כגון: עליית תנובת הבשר, מבחן פוריות ועוד'. מגדלי בקר המטפחים פרי רבייה שולחים פרי רבייה למבחן הפרים. בנוסף לתחנת המבחן, הפרים עוברים ועדת שיפוט של גורמי המקצוע משירות ההדרכה של משרד החקלאות- מצורף מסמך הסבר להקמת מערך הטיפוח וועדת השיפוט.  
יובהר כי לעניין תמיכה לפי מסמך זה, תוכר תמיכה רק עבור פרים שנמכרו באירוע​ המכירה בחוות נווה יער כאמור מעלה.


הנחיות

כל המעוניין להעיר הערות, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485767 או לכתובת הדואר אלקטרוני הבאה :  tikvam@moag.gov.il פרטים נוספים בטל: 03-9485757.

את הפניות יש להעביר עד ליום רביעי,  ג' בתשרי תש"פ,  ה- 2.10.19.

​למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.

​מסמכים ונספחים