​כפי שנעשה בנוגע לנתוני 2016-2015 ניתנת אפשרות לצרכנים להגיש השגה בנוגע לנתונים ולתקנם במידת הצורך.

נתונים מפורטים של צריכת המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית בשנת 2018​​