​בהמשך לפרסום בנושא על הארכת מועד להגשת חוברת הבקשה למתן המלצה להעסקת עובדים זרים בחקלאות, עד ליום 20 ביוני 2019, י"ז בסיוון תשע"ט, ניתנת בזאת הארכה אחרונה עד ליום 4/7/19, א' תמוז תשע"ט. 
בקשה שלא תמולא בהתאם להנחיות, או לא תוגש במועד שנקבע לכך, ולא ייערך לגביה מיפוי על ידי מגיש הבקשה – תדחה על הסף והמבקש לא יהיה זכאי למתן המלצה לקבלת היתר לעובד זר עבור שנת 2020 או  כל שנה אחרת לגביה יחליט המשרד. 
את חוברת הבקשה ניתן לקבל במחוזות המשרד בהתאם לרשימה המפורטת מטה ולהחזירה למתכנן המחוז כשהיא מלאה על כל פרטיה, בהתאם להנחיות המפורטות בה ובצירוף כל המסמכים הנדרשים לרבות מיפוי.

למען הסר כל ספק, אין בהגשת חוברת הבקשה כדי להקנות למבקש כל זכות לקבלת היתר/ים להעסקת עובד/ים זר/ים לשנת 2020 או בכלל והגשתה של החוברת מהווה רק תנאי מקדמי לבחינת מתן המלצה למתן ההיתר. 
כלל ההמלצות תינתנה בכפוף למכסת העובדים המרבית בענף החקלאות, כפי שנקבעת מעת לעת על ידי ממשלת ישראל, ובהתאם למפתחות ההקצאה (מקדמים) שנקבעו לאותה שנה. 


רשימת מחוזות משרד החקלאות ופיתוח הכפר

​ 

מיקום טלפון פקס
צפון

קריית שמונה

 

6816100 - 046902597 - 04

צפון

עכו9853011 - 049853020 - 04

עמקים

גלבוע

04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6489127
מרכז

חדרה

 

04-6303411

04-6303423

04-6303408

 

שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

 

9559999 - 039559998- 03
נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

 

9920999 – 08

 

9920996– 08

  

 

הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
פרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hasaga_2020.aspxפרסום חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020
לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם