2020

​​

 

 

הודעה למגדלי הטלהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/megadle-hatala.aspxהודעה למגדלי הטלה
הודעה לציבור החקלאים/מעסיקי עובדים פלסטיניםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/palastinian_workers.aspxהודעה לציבור החקלאים/מעסיקי עובדים פלסטינים
הודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות בשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/michsa_lul_2020.aspxהודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות בשנת 2020
סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
הודעה למגדלי עופות להטלה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/megadle_hatala.aspxהודעה למגדלי עופות להטלה
נוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/noal_avoda_galil.aspxנוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 2020