2020

בטיוטת התקנות להקצאת תוספת מכסה ומכסות חדשות בענף ההטלה שפורסמה להערות הציבור ולהתייעצות עם המועצה מוצע לקבוע כי תוספת מכסה למגדל קיים תינתן רק למגדל אשר ייצר את מלוא מכסתו בלול בו השטח העומד לרשות כל מטילה בלול לא יפחת משלוש מאות וחמישים סמ"ר, ואם הלול הוא לול חדש – השטח שעומד לרשות כל מטילה בלול לא יפחת משבע מאות וחמישים סמ"ר, ואם הלול לא עומד בתנאים הקבועים בתקנה  8(ב)(4)(ב), התוספת תינתן רק אם המגדל לא וביצע הרחבה בלול מיום 01.01.2020
 
המגדלים מתבקשים לפעול בהתאם לתנאי זה.


 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/havara_tofes_1220.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220
עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
Molluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Molluscs-Intercepted-at-the-borders-of-Israel-in-2019-.aspxMolluscs Intercepted at the borders of Israel in 2019