2020

בתקופה זו, של התנהלות בצל משבר הקורונה, קיים עודף ביקוש למוצרי מזון. צריכה מוגברת ואגירה של ביצים,  מובילה  לעודף ביקוש למוצר זה וכתוצאה מכך נוצר מחסור בביצים, שהן כידוע מוצר מזון בסיסי בימים שבשגרה, ובחג הפסח בפרט.

לאחרונה הובא לידיעת המשרד כי ככל הנראה על רקע  הביקוש העולה ע"י הצרכנים, מספר לא מבוטל של מגדלי הטלה משווקים ביצים ישירות לצרכן, תוך, שהם מפרים, לכאורה, הן את ההוראות שעוגנו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), תשנ"ה- 1994 והן את ההוראות שעוגנו לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד – 1963 לפיהן -  כי מגדל לא ישווק ביצים אלא לקבלן מורשה שהוסמך לכך, אליו הוא צמוד..


המשרד רואה בחומרה תופעה פסולה זו, ובכוונתנו לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו לברור הנושא ולמיגור התופעה. 

בתוך כך, בכוונת המשרד לעגן בתקנות המכסות הוראה לפיה, ככל שתקבע תוספת מכסה רוחבית למגדלים, היא לא תקבע למי שלא שיווק כדין, מידי חודש, את מלוא תוצרתו. בנוסף, המשרד שוקל לפעול להעברת תשלומי סובסידיה לפי חוק הגליל, התשמ"ח – 1988 על בסיס התחשבנות חודשי. מגדל יהיה זכאי לתשלום סובסידיה לפי שיווק בפועל בכל חודש עד לחלק היחסי מהיקף המכסה המזכה, ובכפוף לעמידתו בתנאים הנוספים המעוגנים בחוק.  

אני קורא לכל המגדלים לפעול בהתאם לדין ולא מכור ביצים שלא דרך המשווק אליו הם צמודים ושלא מוינו בתחנת מיון, גם אם קיים ביקוש על-ידי הצרכנים.


בברכת בריאות,
אסף לוי
מנהל אגף בכיר – גורמי ייצור
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20
הודעה ללולנים - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_july_20.aspxהודעה ללולנים - יולי, 2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020