2020

מפורסמת בזה הודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות (להלן – המכסה האזורית) בשנת 2020.
כפי שנקבע בסעיף 3(ט)(4) לנספח מס' 7 - דיני חקלאות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981, מכסות אישיות למגדלים בהתיישבות הישראלית באזור יהודה ושומרון יקבעו על-ידי ד"ר אסף לוי, מנהל אגף בכיר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שמונה על-ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל לצורך מילוי התפקידים המפורטים בתקנון, בהתאם לעקרונות שנקבעו בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020), התש"ף – 2020, בשינויים המחויבים, ובכפוף למכסה האזורית שנקבעה לשנת 2020, כמפורט בהודעה.

הודעה בדבר גודל משק הלול להטלה בכלל הרשויות המקומיות בשנת 2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, כפי תוקפו בסעיף 3(ט)(3) לנספח מס' 7 – דיני חקלאות לתקנון המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א – 1981, הריני להודיע כי גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף כולל בכלל הרשויות המקומיות, בשנת התכנון 2020, יהיה גידול מטילות לייצור 18,944,000 מיליון ביצי מאכל לשיווק.

‏כ"ד בסיון התש"ף (16/6/2020)
                                                         
שלמה בן אליהו
המנהל הכללי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שם ישובשם מגדל2020
שילהצורף יונה
1,377,000
איתמררן אברהם
10,684,000
קדומיםמנחם גלבוע
4,223,000
איתמרמשולמי ידידיה
622,000
עטרתאביצדק חנוך
514,000
איתמרשרר דב   514,000
תומרברבי מישל  505,000
תומרברבי אריק  505,000
   18,944,000 

 

תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון אורוות ומבנים נלווים - 2010
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021