נוהלי תמיכה

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על אפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 2015, ובהתאם להוראת תכ"ם 6.2, תמיכה להעסקת עובדים ישראלים בחקלאות, הכול בהתאם לנוהל שלהלן.
יובהר, כי נכון למועד פרסום נוהל זה, תקציב המדינה לשנת 2015 טרם אושר. בהתאם, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת, לכל אחד מהגופים מבקשי התמיכה, עד לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2015.

עובדים ישראלים אשר החלו עבודתם במהלך החודשים ינואר-אוקטובר 2015 (1.1.2015-30.10.2015) - בקשות בהתאם לנוהל זה ועל פי הטפסים המצורפים להלן, תוגשנה לא יאוחר מיום 1 בנובמבר 2015 (1.11.2015).
גובה התמיכה לזכאים בשנת העבודה 2015 יהא 1,000 ש"ח לחודש ולא יותר מ-6 חודשים.
למען הסר כל ספק, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה ולהחלטת הוועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל זה.


לנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2015