נוהלי תמיכה

​​​​​​​במסגרת התכנית הממשלתית האסטרטגית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה, כביטוייה בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21/9/14 (להלן ההחלטה או החלטה – 2017), הוחלט לפעול להעמקת ההשקעות והסיוע הממשלתי לאזור שדרות ועוטף עזה, וזאת במטרה לעודד צמיחה כלכלית ולחזק ההתיישבות באזור בכלל, וביישובי הקו הקדמי בפרט.
ביחס לחקלאי עוטף עזה המעסיקים עובדים זרים בחקלאות, נקבע בסעיף 35 (ג) להחלטה, כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר יגבש ויבצע תוכנית למתן מענקים לחקלאים אלה. על פי ההחלטה, היקף הסיוע יהיה בגובה של כמחצית ממס המעסיקים אשר שולם בגין כל עובד זר, למשך שלוש שנים (2017-2015).

נוהל מתן מענקים לחקלאים אשר העסיקו עובדים זרים בשדרות וביישובי עוטף עזה בשנת 2015 בהתאם לקבוע בהחלטת ממשלה מספר 2017 מיום 21.09.2014

 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020