נוהלי תמיכה

בתאריך 16.4.2020, פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר  נוהל תמיכה בשטחים הפתוחים שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים לקבלת תמיכה בגין רעייה עם בקר / צאן בשטחים הפתוחים בעונת המרעה לשנת 2020.

1. מגדל חדש: כחלק מדרישות המסמכים המופיעות בסעיף  6.6 לנוהל נרשם:
ניהול ספרים והגשת דו"ח שנתי לשלטונות המס:

"על מגיש הבקשה להמציא אישור רו"ח בדבר הדיווח לרשויות המס לגודל העדר לפי סוגים (פרות, עגלות, פרים, עגלים, רחלות, תיישים, איילים, צפירות, טלאים, גדיים, ובעלי חיים אחרים (על פי סעיף 4.3)) בהתאם לענף הגידול כפי שהוגש לשלטונות מס הכנסה. במקרה חריג שלא הוגש דו"ח לשנה זו יוצג המסמך הנ"ל נכון לשנה קודמת ואישור רואה חשבון מפורט לתנועת עדר נכון לסוף שנה אשתקד. כמו כן, ימציא מגיש הבקשה כאמור בנספח ב' טופס תנועת המלאי (טופס 1220 למס הכנסה, או מאזן ראשים כפי שהוגש במסגרת המאזן) אשר צורף לדוחות השנתיים, חתום לזיהוי ע"י פקיד השומה ורואה חשבון (יועץ המס). יש להקפיד כי זהות מבקש המענק תואמת בדיוק לזהות מגיש הדו"ח לשלטונות המס."

מאחר שמגדל חדש החל את פעילותו בשנת 2020, הוועדה החליטה לאשר קבלת בקשות של מגדלים חדשים בצירוף אישור של השירותים הווטרינריים על היקף גודל העדר המחוסן וכן הצהרת רו"ח בדבר היקף העדר המדווח לרשויות המס. את הבקשות עבור מגדלים חדשים, ניתן להגיש למחוזות משרד החקלאות עד לתאריך 30.8.2020.

2. תמיכה בפרי רבייה: בנוהל התמיכה בסעיף 11.4 פורטו אמות המידה לתמיכה בפרי הרבייה, מאחר שידוע כי מתוכנן מכרז פרי רבייה האמור להתקיים בחודש ספטמבר בכל שנה, המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה בנושא פרי הרבייה הוא 30.10.2020.


למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.

בברכה  
אהוד אלפרט
מנהל תחום ענפי החי 
מרכז ועדת התמיכות