נוהלי תמיכה

​מונתה ועדה להעברת מידע במשרד החקלאות שבתוקף סמכותה לאשר קבלת מידע מגופים ציבוריים או חיצוניים או העברת מידע אליהם ממאגרי משרד החקלאות.

להלן הנוהל שמטרתו קביעת סמכויותיה, אחריותה ופעולותיה של הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים, הוועדה פועלת מכוח תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), הנוהל מתייחס לכל הגופים הציבוריים בארץ שמעוניינים לקבל מידע ממשרד החקלאות על כל יחידותיו, וכמובן הוא מתייחס גם לכל יחידות המשרד שמעוניינות לקבל מידע מגופים ציבוריים.
לנוהל