נוהלי תמיכה

​​​​מטרת נוהל זה הינה להסדיר את אופן הגשת הבקשות להזמנתם ולהעסקתם של עובדים עונתיים בישראל, בכפוף למכסה המרבית אשר נקבעה בהחלטת הממשלה, ואת אופן הטיפול בבקשות.
הזמנת והעסקת עובדים עונתיים לעבודה בישראל תהא כפופה להוראות נוהל זה ולעמידת החקלאי בתנאים שנקבעו בו.

נוהל הזמנת והעסקת עובדים זרים עונתיים בחקלאות לשנים 2018 - 2016