נוהלי תמיכה

מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220(24.9.20)

הבהרה בנושא מגדל חדש (18.8.20) 

------------------------------------------------

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020


אחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן:"המשרד") הוא שמירה על שטחים פתוחים. למשרד אינטרס חיוני לעודד החזקת השטחים הפתוחים ועיבודם כדי לשמר בהם שווי משקל אקולוגי ראוי ותרומה נופית וחברתית ולהבטיח המשך עיבודם של שטחים אלה על-ידי אוכלוסיה חקלאית פעילה. השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות, מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה. 
למימוש מטרה זו, המשרד עושה שימוש בכלי תמיכה תקציביים לעידוד החזקת השטחים הפתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים. כל זאת מתוך מגמה לייצר רשת בטחון קבועה בהתייחס לתנודות החריפות הנגרמות להכנסות החקלאים מן השטחים הללו, עקב תנאי אי ודאות גבוהים המאפיינים את התחום.
כחלק מהשקיפות שבה נוהגת הממשלה, בכוונת המשרד לפרסם מדי שנה את רשימת מקבלי התמיכה לשטחים פתוחים במסגרת נוהל זה.
בעקבות הסכם בין משרד האוצר לבין התאחדות מגדלי הבקר לבשר (להלן: "המגדלים") על הפחתת מכסים ביבוא עגלים, הוחלט בשנת 2014 ושוב בשנת 2018 להגדיל את התמיכה הישירה שמעניק המשרד  למגדלים.
החל משנת 2017 נדרש יחס מינימום של 10 דונם לפרה.    
התהליך הנ"ל חיזק את העיקרון של שמירה על שטחים פתוחים באמצעות רעייה אופטימלית.  

את הנוהל ניתן לשלוח לפי הפרטים המופיעים בו עד לתאריך 30.6.2020


(פורסם לראשונה ב 16/04/2020)

עדכון:
בתאריך 16 באפריל פורסם נוהל תמיכה שמטרתו: להגדיר  את הקריטריונים, הזכאות, התנאים, והפרוצדורה הנדרשים  לקבלת תמיכה בגין החזקת השטחים הפתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים.
בתנאי הסף בסעיף 5.3 בנוהל התמיכה צוין כי על המבקש להמציא "הרשאת רעייה."
בשל התפרצות נגיף הקורונה, נמסר מוועדת השכרות עונתית ברמ"י כי הנהלת הרשות החליטה שהשנה לא יתקיימו ועדות השכרות במרחבים ולא יטופלו בקשות לשכירות קרקע חקלאית לזמן קצר. בהתאם הוחלט כי יוארך הסכם השכירות לשוכרים קיימים בשנה אחת. 

לאור זאת, החליטה ועדת התמיכות בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר לאפשר קבלת בקשות בצירוף המסמכים הבאים:
  • חוזה משנת 2019.
  • טופס המלצת מחוז להארכת הרשאת הרעייה לוועדת ההשכרות.
המועד האחרון להגשת בקשות המצוין בנוהל התמיכה הוא 30.6.2020. 
כמו כן, על המגדלים להשלים אישור תשלום דמי רעייה לרמ"י עד סוף שנת 2020

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו.
בברכה,
אהוד אלפרט
מנהל תחום ענפי הח"י
האגף לגורמי ייצור


 

 

נציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/milk_agreement.aspxנציגי משרדי האוצר והחקלאות חתמו על הסכם החלב
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspxהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020