נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על האפשרות למתן תמיכה לחקלאים במערכת הארצית אשר ישיבו את הקצאת מים שפירים או חלקה הימנה בשנת 2018.

רקע לתמיכה ומטרתה
לאור המשבר העמוק במשק המים בישראל בכלל והמחסור החריף במים שפירים במערכת הארצית בפרט, החליטה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב בהתאם לסמכויותיה לפי חוק המים, התשי"ט – 1959, על קיצוץ כמות המים המוקצית לחקלאות באזור המערכת הארצית לשנת 2018. בעקבות כך הגיע המשרד להסכם עם משרד האוצר ורשות המים, להעניק תמיכה לצרכני מים לחקלאות במערכת הארצית כהגדרתה להלן בנוהל זה, אשר יתגייסו לסייע למשק המים ויוותרו על הקצאת המים השפירים שלהם, כולה או חלקה. 

מועד הגשת בקשות עד לתאריך 12.9.2018.

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור