נוהלי תמיכה

למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.

​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד"), מודיע בזאת על אפשרות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות וזאת בהתאם לקבוע בנוהל שלהלן. יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לאישור תקציב ייעודי ובהתאם להוראת תכ"מ (תקנון, כספים ומשק) מס' 6.2.2 וכן לקיומה של יתרה תקציבית. החלטה סופית בדבר אישור בקשות למתן תמיכה תתקבלנה רק לאחר אישור תקציבי כאמור.

תמיכה בהתאם לנוהל תינתן למעסיקים אשר קלטו עובדים ישראלים חדשים לעבודה בחקלאות, בהעסקה ישירה כהגדרתה להלן, אשר תקופת עבודתם חלה בין יום ה-  01/11/2015 ועד ליום ה- 31/10/2016 (כולל) (להלן – תקופת הזכאות). בקשות בהתאם לנוהל זה ועל פי הטפסים המצורפים להלן, תוגשנה לא יאוחר  מיום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, 1 בנובמבר 2016 (01.11.2016).

שיעור התמיכה בתקופת הזכאות יהא עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל.

 

למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.

 

עדכון פרסום:  נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016

 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020