נוהלי תמיכה

למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.

​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד"), מודיע בזאת על אפשרות לקבלת תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות וזאת בהתאם לקבוע בנוהל שלהלן. יובהר, כי אישור התמיכה יהיה כפוף לאישור תקציב ייעודי ובהתאם להוראת תכ"מ (תקנון, כספים ומשק) מס' 6.2.2 וכן לקיומה של יתרה תקציבית. החלטה סופית בדבר אישור בקשות למתן תמיכה תתקבלנה רק לאחר אישור תקציבי כאמור.

תמיכה בהתאם לנוהל תינתן למעסיקים אשר קלטו עובדים ישראלים חדשים לעבודה בחקלאות, בהעסקה ישירה כהגדרתה להלן, אשר תקופת עבודתם חלה בין יום ה-  01/11/2015 ועד ליום ה- 31/10/2016 (כולל) (להלן – תקופת הזכאות). בקשות בהתאם לנוהל זה ועל פי הטפסים המצורפים להלן, תוגשנה לא יאוחר  מיום שלישי, ל' תשרי תשע"ו, 1 בנובמבר 2016 (01.11.2016).

שיעור התמיכה בתקופת הזכאות יהא עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל.

 

למען הסר ספק, בנוהל לתמיכה עובדים ישראלים לשנים 2015 - 2016, בהתאם לנוהל תחול תקופת ההעסקה המזכה החל ממועד תחילת העסקתו של העובד.

 

עדכון פרסום:  נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2015-2016

 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020