נוהלי תמיכה


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע בזאת על הגדלת התמיכה החודשית עבור העסקת עובדים ישראלים לשנת 2014, על פי הנוהל שפורסם ביום 13/2/14 (להלן – הנוהל).

משרד החקלאות החליט, בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר, כי גובה התמיכה שתינתן למעסיקים בגין העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014 תהא 2,000 ש"ח לחודש למשך 12 חודשים, ולא 1,000 ש"ח לחודש למשך 30 חודשים, כפי שפורסם בנוהל.

מעסיקים אשר הגישו בקשה לקבלת תמיכה בהתאם לנוהל ואינם מעוניינים בקבלת תמיכה בהתאם לאמור בהודעה זו, יודיעו על כך לרפרנט במחוז הרלוונטי, בכתב, בתוך 30 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה זו.
למען הסר כל ספק, אישור התמיכה כמפורט לעיל יהיה כפוף להחלטת הועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל המעודכן.

לנוהל תמיכה להעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנת 2014