נוהלי תמיכה

​ב- 22 למרץ 2016 נחתם הסכם משולש בין משרד האוצר, משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל על
מתן תמיכה ישירה למגדלי זיתים לשמן (להלן ההסכם) בהסכם נקבע כי תינתן, בין השאר, תמיכה ישירה, חד פעמית, מתקציב תוספתי בשנת 2016 למגדלי הזיתים לשמן בסכום של 12 מיליון שקלים במתווה שיסוכם בין משרד החקלאות האוצר והתאחדות חקלאי ישראל.
נוהל תמיכה זה גובש בהמשך להסכם בנושא, במטרה לתמוך במגדלים זיתים לשמן אשר משווקים את הזיתים לצורך ייצור מסחרי של שמן זית.

נוהל זה הינו חד פעמי לשנת 2016 בלבד.

*שימו לב: מועד ההגשה למתווה התמיכה במגדלי זיתי השמן הוארך לעוד שבועיים, היינו עד לתאריך 15.7.2016. יתר ההנחיות לנוהל נותרו כמפורט במסמך המצורף.

על מגיש הבקשה להפנות את בקשתו לרשות לתכנון כלכלי (גורמי ייצור) במשרד בצירוף מלא של כלל המסמכים הנדרשים והמפורטים בנוהל המצ"ב, באחד האופנים המפורטים להלן:

א. הגשה מקוונת באתר ענף הזית במועצת הצמחים

ב. במסירה ידנית - לאחר תיאום טלפוני- למשרדי ענף הזית במועצת הצמחים בחוות חנניה (טל: 046990007) או למשרדי המועצה ביהוד בכתובת רח' העצמאות 40, קומה 6 – לידי לאה ביטון (טל: 039595612);

ג. במסירה ידנית - לאחר תיאום טלפוני- לרשות לתכנון כלכלי (גורמי ייצור) במשרד החקלאות (טל: 039485494 או 039485291), המסמכים יועברו למועצה.

לפירוט הנוהל והגשת הבקשות

נוהל לקבלת אישור המנהל האזרחי לעניין החזקת קרקע כדין באזור יהודה ושומרון, כתנאי לקבלת תמיכה / הקצאת זכות ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

הארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/haaracha_moed.aspxהארכת מועד להגשת בקשות בנהלי המנהלת במסגרת הדור הבא - נוהל "חקלאים חדשים" ונוהל "גידולים חדשים"
עדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Flower_Farm.aspxעדכון נוהל תמיכה במשקי פרחים ובענפי קישוט לשנת 2019
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה