נוהלי תמיכה

בהמשך להחלטת ממשלה מספר 579 (חכ/5) מיום 17.7.2013 "הקצאת מכסת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף" (להלן החלטת הממשלה) ובכפוף לתנאים ולאמות המידה שנקבעו בה, יפורטו בנוהל זה הכללים להקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים לשנת 2016 לחקלאים שהם מפוני גוש קטיף .
​​​​​הנוהל מתייחס לחקלאים אשר החלו בפעילות חקלאית חדשה על קרקע חקלאית חדשה שהוקצתה להם בתוך 4 שנים מיום קבלתה כאמור בנוהל זה (להלן החקלאים המפונים).
נוהל הקצאת עובדים זרים לחקלאים מפוני גוש קטיף לשנת 2016