נוהלי תמיכה

​​אחד מיעדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר הוא שמירה על שטחים פתוחים. למשרד אינטרס חיוני לעודד החזקת השטחים הפתוחים ועיבודם כדי לשמר בהם שווי משקל אקולוגי ראוי ותרומה נופית וחברתית ולהבטיח המשך עיבודם של שטחים אלה על ידי אוכלוסייה חקלאית פעילה. 
השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות, מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה.​

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2019

מודל תמיכה במרעה

טופסי בקשות לתמיכה בשטחים הפתוחים

טופס  אישור רו"ח  להיקף עדר– תמיכה בבקר לבשר במרעה  2019​

​טופס  אישור רו"ח  להיקף עדר– תמיכה בצאן במרעה 2019

​כתב בקשה והתחייבות - מענק שטחים פתוחים- עדר הבקר לבשר במרעה – שנת 2019

כתב בקשה והתחייבות- למענק לעדרי צאן במרעה – שנת 2019

כתב בקשה והתחייבות- למענק לעדרי צאן עונתי במרעה – שנת 2019

בקשה למענק בגין השתתפות בצימצום אוכלוסיית זאבים (צייד)


לאור החשיבות בשוויוניות והשקיפות, בשנה זו מועד ההגשה ישאר כרגיל עד סוף יוני אך ישנן 2 הבהרות:

​1. משנת 2020 מועד ההגשה יהיה עד סוף מרץ (נא ראו סעיף 10).
2. במידת האפשר, הוועדה תפעל להעברת תשלום לבקשות אשר יתקבלו עד ליום 31.3.19. 

המועד האחרון להגשת בקשות הנו עד לתאריך  30.6.19 בקשות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל  לא יטופלו.

כולנו תקווה כי תהיה כמות מספקת של בקשות על מנת שנוכל לפעול להעברת תשלום מלא במועד מוקדם ולא להיגרר לסוף השנה.

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה