נוהלי תמיכה

​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לגורמי ייצור - מודיע על האפשרות לקבלת תמיכה על ידי חקלאים באזור מעלה כנרת (גליל עליון) אשר עקב צמצום פעילותם החקלאית בגידולי שדה במהלך החודשים יוני – דצמבר 2017  (כולל) השיבו מרצון את מכסת המים שניתנה להם בגין שטחים אלו – הכול בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1. 

בקשות יש להגיש עד לתאריך 31.10.2017 בהתאם למפורט בנוהל המצורף.

נוהל תמיכה בחקלאים באזור מעלה כינרת (גליל עליון)  אשר צמצמו פעילותם החקלאית בגידולי שדה בשנת 2017​ 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/mikun_2020.aspxנוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2020
סקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/degital_retail.aspxסקר מגדלים - דיגיטציה של שיווק תוצרת חקלאית טרייה