נוהלי תמיכה

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון והאגף לגורמי ייצור - מודיע על האפשרות לקבלת תמיכה של בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – עד ליום 1.4.2017 לידי מר אלכס פרידזאיציק, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת: 
מרכז חקלאי אזורי – גילת, טל' 08-9920999 פקס: 08-9920944 דוא"ל: alexp@moag.gov.il

נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017

 

 

 

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/takanot/Pages/takanot_maim_2019.aspxתקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (תיקון), התשע"ט 2019
אפליקציה (יישומון) להשקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Application_for_irrigation.aspxאפליקציה (יישומון) להשקיה
טיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/Takanot_Maim_Draft.aspxטיוטת תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) להערות הציבור