נוהלי תמיכה

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון והאגף לגורמי ייצור - מודיע על האפשרות לקבלת תמיכה של בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא, ובהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1

המבקש לקבל תמיכה לפי נוהל זה, יגיש בקשה בכתב על גבי טופס הבקשה וההתחייבות המצורף לנוהל – נספח 1 – עד ליום 1.4.2017 לידי מר אלכס פרידזאיציק, מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בכתובת: 
מרכז חקלאי אזורי – גילת, טל' 08-9920999 פקס: 08-9920944 דוא"ל: alexp@moag.gov.il

נוהל תמיכה בשטחים המושקים במים שפירים באזור עוטף עזה לשנת 2017

 

 

 

זכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/zakaut_tmicha.aspxזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המיםזכאות לתמיכה בגין ייקור המים מהפקה פרטית – תיקון 27 לחוק המים
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspxמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה
טיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020https://www.moag.gov.il/LawsRegulation/tiutot_takanot/Pages/takanot_maim_2020_draft.aspxטיוטות להערות הציבור - תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)- (תיקון מס' 2) התש"פ -2019 ו-(הוראת שעה), התש"פ - 2020