נוהלי תמיכה


בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה – 1985 ולאחר שנתקבל אישור היוועצות מאת היועץ המשפטי לממשלה, מודיע בזאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר על האפשרות לחלוקת כספי תמיכות ל"מוסדות ציבור" (כהגדרתם בנוהל התמיכה) למטרות תמיכה בקבוצות מתנדבים הפועלים ביישובים כפריים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית, כמפורט בתבחינים (להלן נוהל התמיכה המצורף מטה).

בשונה מנוהל התמיכה שפורסם לנושא בשנת 2012, בקשות התמיכה לשנת 2014, יוגשו באמצעות מערכת מרכב"ה באתר האינטרנט שכתובתו היא: www.gov.il - פורטל תמיכות.
חשוב לדעת! החל משנת התקציב 2013 הגופים המגישים בקשות לתמיכה באמצעות פורטל התמיכות המרכב"ה מחויבים לחתום על בקשות התמיכה בחתימה דיגיטאלית. לפיכך יש להיערך מראש להנפקת כרטיסים חכמים למורשי החתימה בגופים הנתמכים. גופים אשר להם זו הפעם הראשונה להגשת בקשה לתמיכה ממשרד החקלאות יפנו לבירור מול אשת הקשר כמפורט מטה על מנת לקבל הנחיות מתאימות.
במידה שמתקבלת ודעה שהכרטיס אינו תקין או בכל בעיה אחרת הקשורה בגישה לפורטל התמיכות יש לפנות למרכז התמיכה במרכב"ה בטלפון: 02-5012443
בקשות תמיכה ניתן להגיש עד לתאריך ה' בטבת תשע"ד 8 בדצמבר 2013 (יום ראשון בשבוע) בשעה 15:00. (לעניין זה ראו ההבהרה מטה מתאריך 4.12.13) בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, ואת כל הטפסים הנדרשים באוגדן המצורף מטה או שתוגש לאחר המועד הנקוב מעלה - לא תובא לדיון.
אשת הקשר המשרדי לצורך בירורים הנה הגב' אורית גינזבורג, הזמינה בטלפון נייד שמספרו: 0504276513 או באימייל oritg@moag.gov.il

הבהרות ותיקונים מתאריך 4.12.12:
1. הבהרה לגבי מועד הגשת בקשות תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי מועד הגשת בקשות לתמיכה בקבוצות מתנדבים נדחה לתאריך ה-10.12.13 (יום ג') עד השעה 15:00 בקשות שיוגשו לאחר תאריך זה לא תתקבלנה.
(יודגש כי מועד זה היינו: 10/12/13 גובר על פרסומי משרד האוצר לפיהן מבקשי תמיכות ממשרדי הממשלה לשנת 2014  יכלו  לעשות כן עד לתאריך ה-15/12/2013)
בקשות התמיכה יכללו את הטפסים הבאים:
1. טפסים של מערכת המרכב"ה (למשל טופס מאגד וכו') – ימולאו באופן ממוחשב לפי הוראות המערכת.
2. טפסי אוגדן המסמכים (המצורף מטה) – יסרקו ויועלו לאתר המרכב"ה באיכות המאפשרת קריאה ברורה.
טפסים אלו יוגשו במערכת המרכב"ה עד ליום  10.12.13 (יום ג') בשעה 15:00.
בנוסף לכך טפסי האוגדן יוגשו גם באופן ידני עד לתאריך 11.12.13 (יום ד') בשעה 13:00, למשרדים בבית דגן, לידי הגב' כרמלה פרץ 03-9485484, בניין א' קומה 3, חדר 331. יש להגיש את הטפסים בסט מקור אחד+3 העתקים. אוגדנים  שיוגשו לאחר תאריך זה לא יתקבלו והבקשה תדחה.
בעת הגשת האוגדן, חובה לקבל חותמת "נתקבל". כל טענה בדבר הגשת בקשה, שלא תתבסס על חותמת "נתקבל" לא תטופל. אין בקבלת חותמת זו משום ראיה לתקינות הטפסים המוגשים אלא להימצאות החומרים במשרד בלבד. הבקשה שתוגש תהיה מלאה ויצורפו לה כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט. בקשות אשר לא ימולאו כראוי או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים עלולות להידחות בוועדת התמיכות. בקשות אשר יוגשו באיחור, יידחו ללא דיון.

2. תיקון באוגדן הטפסים: סעיף מאזן הבוחן (מופיע בעמוד 2 תחת הכותרת תיעוד חוץ) מדובר על מאזן בוחן הכי עדכני לשנת 2013 (חודשים ספטמבר-אוקטובר). התיקון נערך גם בפורמט המפורסם באתר.

3. בשל העובדה כי מדובר במערכת ממוחשבת שעלולות להיווצר בה תקלות ועומס – מומלץ להזדרז ולהעלות טפסים שיש ברשותכם למערכת ולא להשאיר זאת לרגע האחרון.

הבהרות ותיקונים מתאריך 28.11.13:
*לתשומת לבכם, הסעיף הקובע לעניין היקף התמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות לפעילות בשנת 2014 הינו סעיף 5א' (עמוד 4) "סכום התמיכה למבקש בכל מקרה לא יעלה על 60% מהעלות הכוללת של תכנית הפעילות ההתנדבותית"  הסתירה אל מול הכתוב בסעיף 10ב' (עמוד 8) הנה תולדה של טעות סופר שהושמטה בהליך התיקון ובימים אלו אנו פועלים מול משרד המשפטים לתיקונה.

*לאור השאלות שהופנו בנוגע לאוגדן הטפסים נערכו בו השינויים הבאים:.
1. טופס מקבלי שכר (עמוד 19) – הטבלה העליונה מתייחסת ל- 2013 והתחתונה לשנת 2012
2. דוח תקציב מול ביצוע (עמוד אחרון) – מדובר על דיווח לשנת 2013 ולא 2012 כפי שנכתב.
התיקונים הועלו גם לפורמט המפורסם באתר.

*כמו כן בנוגע לכפילות בטפסים בין טופס מאגד (של מרכב"ה) והטפסים הנדרשים באוגדן הטפסים לתמיכה (המפורסם מטה):
אנו מודעים לכפילות אולם בהגשה הנוכחית, כדי למנוע טעויות קריטיות בזמן הקצר שנותר, נדרש כי בנוסף לטופס המאגד הנדרש, ימולאו גם כל הטפסים באוגדן. ללא מילוי כל הטפסים באוגדן – הבקשה לא תטופל.לנוהל מבחני תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
לאוגדן טפסים להגשת בקשת תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים לפעילות המבוצעת במהלך שנת 2014 (תשע"ד)