נוהלי תמיכה

​​​​רקע לתמיכה ומטרתה

  1. מטרת תמיכה זו לעודד העסקת עובדים ישראלים חדשים בעבודה חקלאית, במסגרתה יעניק המשרד תמיכה לחקלאים אשר יעסיקו העובדים הישראלים החדשים בתקופת הזכאות כהגדרתה בנוהל ובהתאם להיקף המשרה המפורט להלן.
  2. עידוד ההעסקה של עובדים ישראלים בחקלאות נועד להעניק סיוע לחקלאים בענפים וגידולים עתירי ידיים עובדות, אשר משמשים כבסיס להמלצה למתן אשרות להעסקת עובדים זרים. ניתן לעיין ברשימת הגידולים המשמשת בסיס להמלצה באתר האינטרנט.​
  3. ​גובה התמיכה אשר ישולם למעסיקים העומדים בתנאי הסף יהא עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל, הכול בהתאם למפורט בנוהל זה.
  4. יום אח​​רון להגשת בקשות בהתאם לנוהל זה יחול ביום 1/11/2017.
  5. למען הסר כל ספק, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה וכן להחלטת הוועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל זה.


 

 

לאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/coronavirus_foreign_workers.aspxלאור הנחיית משרד הבריאות לגבי תאילנד, ולנוכח שבעוד שעות אמורה לצאת טיסה מתאילנד עם עשרות עובדים זרים למשקים, מבקש שר החקלאות להאריך את שהיית העובדים הזרים מתאילנד בישראל, ולא להביא חדשים במקומם
רשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/working_permits_qouta_agriculture_2020.aspxרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020
קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020