נוהלי תמיכה

​​​​רקע לתמיכה ומטרתה

  1. מטרת תמיכה זו לעודד העסקת עובדים ישראלים חדשים בעבודה חקלאית, במסגרתה יעניק המשרד תמיכה לחקלאים אשר יעסיקו העובדים הישראלים החדשים בתקופת הזכאות כהגדרתה בנוהל ובהתאם להיקף המשרה המפורט להלן.
  2. עידוד ההעסקה של עובדים ישראלים בחקלאות נועד להעניק סיוע לחקלאים בענפים וגידולים עתירי ידיים עובדות, אשר משמשים כבסיס להמלצה למתן אשרות להעסקת עובדים זרים. ניתן לעיין ברשימת הגידולים המשמשת בסיס להמלצה באתר האינטרנט.​
  3. ​גובה התמיכה אשר ישולם למעסיקים העומדים בתנאי הסף יהא עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל, הכול בהתאם למפורט בנוהל זה.
  4. יום אח​​רון להגשת בקשות בהתאם לנוהל זה יחול ביום 1/11/2017.
  5. למען הסר כל ספק, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה וכן להחלטת הוועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל זה.


 

 

קול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/mekadmei_haktzah2020.aspxקול קורא להגשת השגות מקדמי הקצאה לעובדים זרים לשנת 2020
הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/zarim_haaracha.aspx הודעה לחקלאים על הארכת המועד הסופי להגשת חוברת לצורך מתן המלצה להעסקת עובד/ים זר/ים בחקלאות לשנת 2020
הארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Moed_Bakashot_Hamlaza_Ovedzar.aspxהארכת המועד להגשת בקשות למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020