נוהלי תמיכה

​​​​רקע לתמיכה ומטרתה

  1. מטרת תמיכה זו לעודד העסקת עובדים ישראלים חדשים בעבודה חקלאית, במסגרתה יעניק המשרד תמיכה לחקלאים אשר יעסיקו העובדים הישראלים החדשים בתקופת הזכאות כהגדרתה בנוהל ובהתאם להיקף המשרה המפורט להלן.
  2. עידוד ההעסקה של עובדים ישראלים בחקלאות נועד להעניק סיוע לחקלאים בענפים וגידולים עתירי ידיים עובדות, אשר משמשים כבסיס להמלצה למתן אשרות להעסקת עובדים זרים. ניתן לעיין ברשימת הגידולים המשמשת בסיס להמלצה באתר האינטרנט.​
  3. ​גובה התמיכה אשר ישולם למעסיקים העומדים בתנאי הסף יהא עד 1,000 ש"ח לחודש, לכל עובד, לתקופה של עד 12 חודשי העסקה בפועל, הכול בהתאם למפורט בנוהל זה.
  4. יום אח​​רון להגשת בקשות בהתאם לנוהל זה יחול ביום 1/11/2017.
  5. למען הסר כל ספק, אישור התמיכה יהיה כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית המתאימה וכן להחלטת הוועדה לאישור מתן תמיכות כמפורט בנוהל זה.


 

 

עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021
מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020