נוהלי תמיכה


כיודע, בעקבות החשש המוגבר להתפשטות המגפה והעלייה במספר הנדבקים ממחלת "הקורונה" (COVID-19), הטילה המדינה מגבלות שונות בתחומים שונים. אחד הענפים שנפגע באופן משמעותי מהטלת מגבלות אלה הינו תחום החקלאות, ובכלל זה, אוכלוסיית החקלאים המסתייעת באופן שוטף בעובדים זרים ועובדים פלסטינאים. תרומתם של עובדים זרים ועובדים פלסטינאים  אלה למערך העבודה החקלאי היא תרומה חיונית ובהיעדרה נוצר קושי מידי ומשמעותי בביצוע עבודות החקלאות השוטפות.
על רקע התפשטות מגפת הקורונה, הוגבלה כניסתם של העובדים הזרים והעובדים הפלסטינאים למדינת ישראל ומכאן התעורר הצורך בתמיכה בחקלאים באמצעות הפעלה של מתנדבים שימלאו את החוסר שנוצר באין עובדים זרים.  
 
לאור האמור, הוסכם עם האוצר על תקציב מיוחד בגובה 6 מלש"ח לצורך מתן תמיכה מיוחדת לסייע למוסדות ציבור העוסקים בגיוס והפעלת מתנדבים למילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודה חקלאית בעקבות התפרצות מחלת הקורונה (COVID-19 ) באופן מידי.
 

במסגרת הנוהל ייתמכו רק הוצאות הבאות

 
  • א. הסעות משתתפים - השתתפות בהוצאות נסיעה מוכחות אל מוקדי העבודה ומהם, השתתפות זו מוגבלת להסעות מאורגנות בלבד שהתקיימה בהתאם להוראות משרד הבריאות התקפות באותו מועד. התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 40% מההוצאה.
  • ב. הוצאות מזון למתנדבים - השתתפות במימון הוצאות אוכל ושתיה מוכחות למתנדבים במהלך פעילויות ההתנדבות; בכל מקרה לא תעלה התמיכה הניתנת לפי סעיף זה על 70 ₪ למתנדב ליום. התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 90% מההוצאה.
  •  ג. לינה – השתתפות בהוצאות הלינה של המתנדבים בסכום של עד 100 ₪ למתנדב לילה ובהתאם להוראות משרד הבריאות התקפות באותו מועד. התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 70% מההוצאה.
  • ד. רכז מעטפת לוגיסטית  - השתתפות בשכר מנהל לוגיסטיקה אחד או יותר בתקופת הפעילות בעדה מבוקשת התמיכה בשיעור שכר שלא יעלה על השכר הממוצע במשק על פי הלמ"ס נכון ל 1.1.2020 ובהיקף של רכז מעטפת לוגיסטית אחד לכל 100 מתנדבים; לא יתמך מנהל בעד פחות מ 50 מתנדבים, התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 90% מההוצאה.
  •  ה.  רכב רכז המעטפת הלוגיסטית – השתתפות בהוצאות בעד שכירות ודלק של רכב המשמש את מנהל הלוגיסטיקה ואותו בלבד. התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 90% מההוצאה.           
המבקש להעיר על נוהל זה, ייפנה באמצעות מייל לכתובת.uzis@moag.gov.il  לידי עוזי שץ.

עד לתאריך 25.03.2020
 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
הודעת קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסת ביטוח נזקי טבע לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/message.aspxהודעת קול קורא בדבר השתתפות המדינה בפוליסת ביטוח נזקי טבע לשנת 2021
תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021